Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – De prijs

Artikel   7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Retournering of omruiling

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

 

Verklaring van de in deze voorwaarden genoemde definities :

 1. Dag: een kalenderdag.
 2. Digitale inhoud: gegevens die in een digitale vorm geproduceerd en/of aangeleverd worden.
 3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – e-mails inbegrepen – welke de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en, welke ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon – hier AS Laurea – die producten, ( toegang tot ) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die op afstand tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte behoeven te zijn.
 10. Website / Webshop: De website of webshop van ondernemer waarop producten en/of diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

AS Laurea
Cederstraat 5
7101 KX  Winterswijk;

Telefoonnummer: 06 46 42 86 36  – bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 20:30 uur

E-mailadres: info@as-laurea.com

KvK-nummer: 67005918

Btw-identificatienummer: NL101621097B02

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de klant.
 2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende: aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van /of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval er naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.
 6. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging ( een ) nieuwe bepaling ( -en ) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 2. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. De inhoud van de website en aanbiedingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, aanbiedingen en overige informatie op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer dient zulks onverwijld aan de klant mede te delen.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 6. De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen van het feit of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en/of factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – De prijs 

 1. Alle op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW ( tenzij anders weergegeven ) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en, waarop de ondernemer geen invloed heeft, met afwijkende prijzen aanbieden. Deze zgn. gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door Ondernemer.
 4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

 

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. Ondernemer staat er voor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.
 3. Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. Ondernemer kan daarbij de klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.
 4. Indien de klant op basis het in dit artikel gestelde retourneert, kan de klant de producten retourneren. Hiervoor gelden de regels omtrent “Teruggave en ruil van goederen” zoals verderop vermeld in Artikel 15. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal ondernemer deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.
 5. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door ondernemer aangeboden. Indien ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door klant.

Artikel 8 – Levering en uitvoering 

 1. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
 2. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 14 dagen, tenzij op de website of bij het sluiten van de overeenkomst, duidelijk anders is weergegeven. De keuze van de vervoerder is voor ondernemer.
 4. Indien ondernemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij klant daarvan in kennis met mededeling van de te verwachten nieuwe levertermijn. Klant heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden en tevens recht op vergoeding van zijn schade als gevolg van de te late of niet levering tot ten hoogste één keer de aankoopsom indien de te late of niet levering te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van ondernemer. De klant deelt de ondernemer onmiddellijk na diens mededeling van te late of niet levering mede of hij alsnog nakoming van de overeenkomst wil of deze wenst te ontbinden.
 5. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 6. Indien klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is ondernemer gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal ondernemer de producten op een in overleg met de klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan klant in rekening gebracht.
 7. Indien het bestelde niet meer leverbaar is, zal ondernemer zich inspannen om een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden aan klant. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 9 – Retournering en omruiling 

A. Algemene opmerkingen 

 1. Deze procedure geldt enkel voor handschoenen met CE-label welke opgenomen zijn in de prijslijst van AS Laurea dan wel op de Website van Dignuswerkhandschoen.nl. ( hierna ASL genaamd ).
 2. Enkel ongedragen en ongewassen originele artikelen in een goede staat, kunnen worden geretourneerd. Volg hiervoor de procedures en voorschriften, te vinden onder: ‘Retourneringen’.
 3. Goederen kunnen niet worden geretourneerd indien:
  a. Goederen zijn aangekocht in het kader van een promotie of speciale prijsactie
  b. Goederen die aanvankelijk niet door ASL werden geleverd
  c. Goederen die 3 maanden eerder geleverd werden
  d. Speciale reeksen ( geen Dignus® merk heeft, speciaal bedrukt zijn, speciale maat of kleur hebben )
 4. Elke aangevraagde teruggave wegens een fout van Ondernemer of personeel van de Ondernemer, moet behandeld worden volgens onderhavige procedure, transport en andere kosten dienaangaande die uiteraard ten laste van ASL zijn.

 

B. Regels

 1. De klant zal de klantendienst van ASL bij voorkeur schriftelijk ( e-mail, fax of brief ) berichten over de goederen die hij/zij zou willen retourneren met daarbij de reden van teruggave ( fout bij bestelling, fout gepleegd door ASL of anderszins ).
 2. Elke niet door ASL goedgekeurde retournering zal worden geweigerd door ons en worden opgeslagen of worden vernietigd ten laste van de klant. Indien ASL wel akkoord gaat zal in de regel een akkoord voor teruggave schriftelijk worden bevestigd, dit is echter niet gegarandeerd.
 3. De goederen dienen “levering Franco Huis” terugbezorgd te worden aan ASL.
 4. De goederen dienen in perfecte staat aan te komen. De kosten voor opnieuw verpakken van beschadigde kartons of andere verpakkingen zullen ( tegen kostprijs ) afgetrokken worden van de creditnota.

 

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 Opzegging:

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, digitale inhoud of diensten, ten allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van een maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, digitale inhoud of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van een maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten schriftelijk opzeggen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, digitale inhoud of diensten, wordt stilzwijgend verlengd.
 2. Genoemde opzegtermijnen zijn overeenkomstig de toepassing voor opzeggingen door ondernemer.

 

Artikel 11 – Betaling 

 1. Klant dient betalingen aan ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd ook wijzigen. Tenzij anders overeengekomen geldt in geval van betaling na levering een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting ( -en ) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Ondernemer heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op de klant.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van AS Laurea en/ of Dignuswerkhandschoen.nl

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

 1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs ( inclusief BTW ). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan ondernemer was verschuldigd.
 2. Aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
 4. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant de ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en, ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.
 6. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen – gerekend vanaf de datum van ontvangst – beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.